Valgprogram

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialdemokratiske visioner
Valgprogram Region Hovedstaden 2018-2022

Socialdemokratiet i Region Hovedstaden 

Hovedstadsregionen – her kan du leve det gode liv

 

Det er godt at leve i den danske hovedstadsregion – her er højt til loftet og plads til alle, der vil det åbne demokratiske Danmark. Det er en region i udvikling. Et sted, hvor folk gerne vil leve, stifte familie, arbejde og blive gamle. Regionen er en vækstmotor for hele Danmark.

Det er et område, hvor der er kort afstand mellem land og by, mellem stenbro og natur. Hvor der er mange uddannelsesmuligheder, attraktive arbejdspladser og et erhvervsliv, der skaber udvikling og arbejdspladser til gavn for hele Danmark. Det er en region, hvor et stærkt offentligt sundhedsvæsen står klar til at tage sig af borgerne døgnet rundt, uanset hvor de bor, og hvad de fejler.

Hovedstadsregionen er rammen om det gode liv. Det skal det også være i fremtiden.

Socialdemokratiet arbejder for, at Hovedstadsregionen er et af verdens mest attraktive områder at bo, leve og arbejde i. Hvor et stærkt offentligt sundhedsvæsen og erhvervsliv arbejder sammen om at skabe nye grønne og sunde løsninger, hvor vi vil være førende i omstillingen til grøn energi gennem at skabe mere vedvarende energi og udfase de fossile brændsler som olie og gas, til gavn for hele Danmark og verden omkring os. 

Vi ved, at virkeligheden banker på med masser af udfordringer på alle niveauer. Men vi tror på, at hvis vi står sammen, og hvis vi styrker fællesskabet, så kan vi gøre vores Hovedstadsregion endnu bedre.

Dette valgprogram lister de socialdemokratiske visioner, værdier og politiske pejlemærker op for den kommende valgperiode.

Valgprogrammet indeholder tre overordnede områder:

  • Fri og lige adgang til et stærkt offentligt sundhedsvæsen

  • En region der skaber bæredygtig vækst, udvikling og arbejde til alle.

  • Effektiv infrastruktur, der samler og skaber nye forbindelser

 

Fri og lige adgang til et stærkt offentligt sundhedsvæsen


Et mere menneskeligt sundhedsvæsen

Sundhed giver friheden til at leve livet - gå til fodbold, lege med børnebørnene, gå på arbejde, tage trapperne, lufte hunden. Det er derfor, Socialdemokratiet værner om den fri og lige adgang til et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Det må aldrig være den enkeltes økonomi, der afgør, at man bagest eller helt ud af køen til behandling. Vores sundhedsvæsen skal være for alle – også dem, der ikke kan finde rundt i rettigheder og tilbud. Det skaber tryghed.

Men reel lige adgang til behandling kommer ikke af sig selv. Der er behov for et mere menneskeligt sundhedsvæsen, der prioriterer at rumme hver enkelt af os. Et sundhedsvæsen, der lytter og møder den enkeltes behov. For mennesker er forskellige, også når vi bliver syge.

 

Systematisk brugerdeltagelse – vi lytter og lærer af dem, det handler om!

Det er svært at sætte sig ind i, hvordan det er at have dårligt hjerte, hvis man ikke selv har prøvet det. Socialdemokratiet arbejder for, at patienter og borgere inddrages på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Borgerne skal være med til at udvikle sundhedsvæsenet indefra. Det handler om at skabe et sundhedsvæsenet for de mennesker, der har brug for det, og at sikre tryghed for alle.

 

Lægemangel

Det er en grundforudsætning i vores sundhedsvæsen, at alle borgere har adgang til en praktiserende læge de kan søge til for hjælp, og blive henvist til videre behandling fra. Derfor skal regionen arbejde for at oprette regionale lægeklinikker der, hvor der ikke er praktiserende læger nok.

Samtidig er der mange borgere, der oplever manglende tilgængelighed til deres læge – f.eks. i forhold til adgangsforhold, eller manglende kontaktmulig-heder. Der er derfor brug for løsninger, der understøtter de praktiserende læger i den fortsatte udvikling af almen praksis. Løsninger, der sikrer almen praksis rolle som tovholder og indgangsvej for borgerne. Løsninger, som samtidig også bruger den viden, som andre sundhedsfaglige grupper har; f.eks. sygeplejersken, fysioterapeuten, bioanalytikere m.fl.

 

Trygge fødsler – en god start på livet

Der fødes heldigvis flere og flere børn i Hovedstadsregionen. Det er livsbekræftende og godt for samfundsudviklingen, men det sætter til tider fødeafdelingerne under pres. Det skaber utryghed, hvor der er behov for tryghed. Socialdemokratiet arbejder for, at både nyfødte og deres familie kommer godt fra start. Fødende har forskellige ønsker til, hvordan fødslen skal gennemføres, og der skal tages hensyn til den enkelte fødendes ønsker i vidt omfang. Vi vil sikre, at alle fødende får en fødsel under trygge rammer, både før under og efter fødslen. De, der har særlige behov under fødslen, fx på grund af sygdom eller sociale vanskeligheder, skal tilbydes en særlig indsats, der tager hånd om vanskelighederne. Socialdemokratiet vil derfor se på om kapaciteten og rammerne på fødeområdet er tilstrækkelige, og om de svarer til det stigende antal fødende i vores region. Vi vil markant nedbringe antallet af fødende kvinder, der overflyttes til andet hospital fordi der ikke er plads på det planlagte fødested. Det skal være tryghed omkring fødsler.

 

Trygge rammer for patienterne

Syge mennesker skal ikke ligge på gange eller overfyldte stuer.  Enestuer giver færre infektioner og ro om patienterne. Endvidere kan man overholde diskretionsforpligtelsen, når patienten taler med lægen. Det er utrygt for patienterne og skaber pressede forhold for personalet. Socialdemokratiet vil arbejde for en styrkelse af samarbejdet om patienterne, så man som patient oplever et sammenhængende sundhedsvæsen. Det stiller store krav til at systemerne må bøje sig mod hinanden, hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger og speciallæger. Det bør overvejes om der med fordel kan etableres sammenhængende behandlings og plejemiljøer for langtidsmedicinske patienter for hvem flytninger og unødvendige undersøgelser er livsforkortende.

 

Forsøg med medicinsk cannabis

Socialdemokratiet støtter en forsøgsordning med medicinsk cannabis og øget forskning på området.

 

Livets afslutning

Socialdemokratiet arbejder for at sikre, mennesker der er tæt på livets afslutning får den rette pleje, der er med til at skabe tryghed og støtte i et omsorgsfuldt miljø, for både den døende og deres pårørende!

 

Et sammenhængende og effektivt akutsystem

Med et stærkere samarbejde mellem region og kommuner skal alle kunne føle sig trygge ved, at man får den rette hjælp og behandling, hvis man bliver syg. Uanset hvad man fejler, og uanset hvad tid på døgnet man bliver syg. Akuttelefonen 1813 skal sikre én indgang i regionen, så alle får hurtig, faglig relevant og let adgang til den nødvendige hjælp ved akut sygdom. Socialdemokratiet vil arbejde for, at ventetiderne til akutbehandling er kortest mulig og for en tydelig information om ventetider og sammenhæng med behandlingen hos egen læge i dennes åbningstid.

 

Ambitioner for psykiatrien

Psykisk sygdom påvirker en stor del af befolkningen, enten som pårørende eller selv ramt. Psykisk sygdom hænger sammen med en række andre problemer, og mange døjer også med fysiske sygdomme, stofbrug eller sociale vanskeligheder – ikke mindst diskrimination i arbejdslivet. Derfor må der ikke være forskel i muligheden for at blive behandlet efter den højeste kvalitet uanset om man er ramt af fysisk eller psykisk sygdom. Vi ønsker at skabe en psykiatri, der gør en forskel for både børn, unge og voksne ramt af psykisk sygdom med et mål om at blive rask eller leve et godt liv på trods af sygdom.

Vi bygger på en recoveryorienteret tilgang, hvor den enkelte styrkes i at mestre sin egen situation ud fra ud fra principper om håb, muligheder og selvbestemmelse. Samarbejdet med kommunerne skal styrkes, så er en god sammenhæng til socialpsykiatrien og de specialiserede botilbud i kommuner og regionen. Vi vil styrke den udgående og ambulante indsats, så den enkelte kan bevare en så normal hverdag som muligt. Kun de allermest syge skal indlægges. Til gengæld skal de mødes med intensiv behandling.

Socialdemokratiet ønsker et særligt fokus på psykisk syge, der samtidig har et misbrug af alkohol, hash eller andre stoffer. Vi arbejder for, at socialsygeplejersker, misbrugslæger og socialrådgivere tilknyttes de psykiatriske afdelinger for at sikre, at ingen patienter udskrives til hjemløshed.

Nogle gange kan den eneste forsvarlige behandling være at anvende tvang. Indsatser i Region Hovedstadens Psykiatri viser dog, at tvang kan nedbringes, når der er fokus, kompetencer og de rette rammer tilstede. Socialdemokratiet vil derfor fortsat arbejde for, at de faglige forudsætninger for at minimere brugen af tvang er til stede. Dette vil erfaringsmæssigt også øge trygheden og mindske vold, og trusler om vold mod medarbejderne og de øvrige patienter.

 

Lighed i sundhed

Sygdom rammer ofte skævt. Derfor er det helt centralt, at behandlingen er lige god for alle. Det er den desværre ikke i dag, hvor sundhedsvæsenet har svært ved at rumme socialt udsatte borgere som hjemløse og misbrugere, som dør for tidligt af sygdomme, der enten kunne forebygges eller helbredes. Ikke fordi, der ikke er en vilje til at hjælpe, men fordi at konkret viden om, hvordan man f.eks. håndterer en hjemløs med abstinenser ikke er samlet og udbredt i tilstrækkelig grad. Derved bliver vores indsats fragmenteret og uens. Socialdemokratiet vil derfor arbejde for, at samle og øge viden om social ulighed i sundhed, inddrage de mennesker det handler om, og brede den viden ud i social- og sundhedsvæsenet. Vi vil ikke acceptere at manglende viden fører til uretfærdig forskelsbehandling. 

 

Sammenhæng i behandling

Det danske sundhedsvæsen er højt specialiseret. Praktiserende læger, privatpraktiserende speciallæger og specialafdelinger står klar til at hjælpe syge mennesker videre. Men det er ikke altid let at finde rundt i de mange rettigheder og tilbud. Socialdemokratiet arbejder for bedre sammenhæng for patienten, så ansvaret for patienten ikke gives videre, før stafetten er afleveret og patienten er informeret om det videre forløb. Det handler om at et stærkt samarbejde og samspil mellem kommuner, regioner og praksissektoren, således at patienten oplever forløb hvor en fagperson som primærperson sikrer sammenhængen i behandlingsforløbet og bedre information, der også passer til patienter med mere sammensatte behandlingsbehov.

 

Frihed til faglighed

Socialdemokratiet vil arbejde for, at personalets faglighed kommer i spil og udvikles til gavn for patienterne. Derfor vil Socialdemokratiet også fremadrettet arbejde for at sætte fagligheden fri ved at afprøve nye måder at styre økonomien på hospitalerne. Således at der er ikke bare er fokus på, hvor mange patienter, der går ind og ud ad døren. Men i stedet er fokus på, hvad der kommer ud af behandlingen og det, der betyder noget for den enkelte patient.

Regionen har allerede igangsat forsøg på Bornholm med et udviklingshospital, og hjertecentret på Rigshospitalet bliver nu også fritaget for takststyringsværktøjer. Socialdemokratiet vil udbrede disse modeller til flere afdelinger og hospitaler/ Socialdemokratiet vil arbejde for at afskaffe takststyring på alle regionens hospitaler. Til gavn for de syge, deres familier, og for det personale, der ikke altid oplever, at de har rammerne til at kunne gøre det, de er bedst til.

 

Drop sparekrav og sæt hospitalerne fri

Udgifterne til sundhedsområdet er stigende. Det skyldes, at sundhedsvæsenet kan behandle flere sygdomme, at vi lever længere og med flere sygdomme, ligesom der hele tiden udvikles nye – og ofte dyre - behandlinger. Forventningerne til, hvad sundhedsvæsenet skal og bør levere, er mange. Alligevel har de seneste mange økonomiaftaler med skiftende regeringer betydet besparelser i regionerne, og det presser muligheden for at sikre den udvikling, vi forventer af vores sundhedsvæsen.

Siden regionerne blev dannet i 2007, har der årligt været et krav om at behandle flere patienter, operere flere, lave flere undersøgelser og screeninger, udskrive flere – svarende til to procent af økonomien for året før – uden at der tilføres flere midler. Regionerne har leveret og vi har nået grænsen for, hvor meget hurtigere personalet kan løbe, uden at det vil skade både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden.

Personalet på hospitalerne er presset i en grad, som kan få konsekvenser for den behandling, der tilbydes. Socialdemokratiet vil derfor arbejde for, at regeringen afskaffer det årlige krav om to procents produktivitetsstigninger og i stedet lader det aktivitetsbestemte tilskud erstatte med et bloktilskud.

Region Hovedstaden har landets bedste muligheder for at udvikle sine hospitaler. Samarbejdet i Øresundsregionen giver særlige muligheder sammen med Region Skåne. Hovedstadsregionen skal fastholde de internationale ambitioner.

Det betyder, at der må siges fra når landspolitikerne går på en fordelings-jagt, der svækker vores hospitalers muligheder for at bevare og udbygge kvaliteten.

Rigshospitalet er et nationalt kernepunkt, der skal dele sin viden og erfaring, og som har mulighed for at hævde sig internationalt.

 

Bæredygtig vækst, udvikling og arbejde til alle.

 

Hovedstad forpligter

Med størrelse følger ansvar. Hovedstadsregionen er den stærkeste i landet og hele Danmarks hovedstad. Hovedstaden skal fortsat være hele Danmarks vækstlokomotiv – med en grøn og social samvittighed. Det kræver investeringer og politisk vilje til at kæmpe for regionens fremtid – i regionen, nationalt og internationalt.

 

Udvikling gennem samarbejde

Vækst og arbejdspladser kommer ikke af sig selv. Socialdemokratiet tror på, at vi er stærkere, når vi arbejder sammen, end vi er hver for sig. Socialdemokratiet vil derfor arbejde for en moderne erhvervspolitik, hvor regionen gennem forskning og offentlige partnerskaber med private virksomheder, udvikler nye arbejdspladser, hjælpemidler, behandlinger og energirigtige løsninger til fremtiden. Det gælder engagementet i miljø og trafikspørgsmål og samarbejdet med forskningsinstitutioner. Der skal skabes muligheder også for mindre virksomheder at drage nytte af nyeste resultater

Socialdemokratiet vil sikre, at udviklingsarbejdet foregår på en så miljøvenlig måde som muligt med inddragelse af de nyeste teknogier også for at sikre et grønt miljø i regionen.

Hovedstadsregionen har størrelsen til at skabe en efterspørgsel, der kan åbne nye muligheder, der kan skabe nye løsninger til gavn for alle os, der bor i regionen, men som også kan blive starten på et nyt dansk eksporteventyr. Eksempelvis har regionen i et offentligt-privat samarbejde med en privat virksomhed udviklet et rensningsanlæg på Herlev Hospital, hvor vandet renses for medicinrester, hormonforstyrrende stoffer og antibiotika-resistente bakterier. Det er godt for drikkevandet, og det giver danske virksomheder en ny teknologi, der kan sælges globalt.

Bredbåndsdækning/fibernet skal hjælpes på vej i hele regionen – det er et ”must”, for folk under uddannelse og for at fremme brugen af hjemmearbejdspladser. Det kan skabe liv i de mindre byer og på landet. 

 

Greater Copenhagen – vi udvikler hele Hovedstadsområdet som en metropol

Hovedstadsregionen er Danmarks vækstmotor, men samtidig er vi i benhård konkurrence med byer som Stockholm, Hamburg og Barcelona om vækst og arbejdspladser. Det er ikke en konkurrence, som regionen kan vinde alene.

Socialdemokratiet vil derfor aktivt bruge og udvikle Greater Copenhagen samarbejdet, der samler Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne – tre regioner og 79 kommuner i Danmark og Sverige – om den fælles ambition at tiltrække investeringer, der kan skabe mere vækst og udvikling i vores område og brede sig til resten af landet. Københavns Lufthavn spiller en helt central rolle som porten til resten af verden.

Socialdemokratiet i regionen vil arbejde for at grænsekontrollen, bl.a. til Sverige fjernes, så sammenhæng, både transport- og udviklingsmæssigt mellem danske og svenske regioner genskabes.

 

Indkøb med mening

Hvert år indkøber Hovedstadsregionen varer og services for et milliardbeløb. Socialdemokratiet vil arbejde for, at regionen gennem indkøb medvirker til at fremme eksempelvis økologiske madvarer og generelt understøtter lokale producenter. Det skal sikres, og følges op på, at medarbejdere hos leverandører af tjenester til regionen er dækket af overenskomstlignende vilkår og kædeansvar.

Hovedstadsområdet er her hvor vi bor, arbejder og lever vores liv i trygge rammer med vores familier og venner. Vi må påtage os ansvaret for fortidens synder, når det kommer til oprensning af forurenede industrigrunde og lossepladser. Vi skal sætte nye standarder for fremtidens miljø.

 

Arbejdsgiver med stort ansvar – flere faglærte

Hovedstadsregionen er arbejdsgiver for 38.000 ansatte. Det giver et stort ansvar for at sætte retning, ikke mindst i forbindelse med de store hospitalsbyggerier.

Der er hårdt brug for dygtige faglærte nu og i årene, der kommer. Men allerede nu melder virksomheder i regionen om manglende kvalificeret faglært arbejdskraft. For Socialdemokratiet er det en højt prioriteret samfundsopgave at sikre, at Danmark får uddannet flere faglærte. Eksempelvis vil vi arbejde for, at Hovedstadsregionen fortsætter med at prioritere indsatsen omkring at skabe flere praktikpladser både ude på virksomhederne og i egen driftsorganisation. Vi vil igangsætte tiltag sammen med virksomheder, kommuner, fagforeninger og skoler, hvor vi gør det nemmere for ufaglærte at uddanne sig til faglært. For uden dygtige medarbejdere forsvinder fundamentet for at sikre vækst og udvikling i regionen og resten af Danmark.

Socialdemokratiet tog initiativ til at indføre sociale klausuler i regionen i 2011, og kædeansvar fulgte i 2014. Nu går hospitalsbyggerierne for alvor i gang, og vi vil arbejde for en styrket kontrol med, at reglerne overholdes, så de store investeringer også medfører nye praktikpladser til vores unge.

Med størrelse følger ansvar – også på byggepladsen og også ansvaret for ikke at tillade social dumping på vores arbejdspladser

 

Gode arbejdspladser

Som arbejdsgiver har vi ansvaret for at sikre, at Hovedstadsregionen tilbyder gode arbejdsforhold. Vi vil arbejde for, at såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø er godt.

Vi vil arbejde for at nedslidning grundet hårdt fysisk arbejde minimeres mest muligt samt udvikle arbejdspladser, der sikre at ansatte kan være beskæftiget et helt arbejdsliv.

Socialdemokratiet i Region Hovedstaden vil forsat have et stærkt fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og tryghed for de ansatte i behandlingspsykiatrien og de socialpsykiatriske botilbud. Det skal være trygt at gå på arbejdet i psykiatrien i Region Hovedstaden. 

 

Bedre mulighed for fuld tid

En meget stor del af stillingerne i Region Hovedstaden er deltidsstillinger. Der kan være mange gode grunde til at vælge nedsat arbejdstid, såsom familie, fritid osv. Men der er også en stor gruppe som er ufrivilligt på deltid. Denne gruppe består primært af kvinder.

Deltidsarbejde har store konsekvenser for livstidsindtægt, pension og løn under f.eks. barsel. Hvis flere kvinder får mulighed for at komme på fuld tid, vil det være et meget stort skridt, nærmere ligeløn i Danmark.

Derfor skal der, så vidt muligt, opslås fuldtidsstillinger i Region Hovedstaden. Eksisterende medarbejdere på deltid, skal tilbydes at gå op i tid. Sidst men ikke mindst, skal arbejdstiden og tempoet tilrettelægges på en måde, hvor det er muligt at opretholde en normal arbejdsuge på 37 timer

 

Tiltrækning af talent og internationale virksomheder

Mange af Hovedstadsregionens virksomheder konkurrerer med udlandet om at tiltrække de samme udenlandske specialister inden for IT-udvikling eller life science, som er vokset til en af Danmarks største eksporterhverv og særlig stærkt tilstede i Region Hovedstaden med store virksomheder. Socialdemokratiet vil gennem Copenhagen Capacity arbejde for, at specialisterne og unge talenter fra hele verden vælger Danmark, ligesom vi vil arbejde for at tiltrække nye internationale virksomheder til regionen.

Hovedstadsregionen rummer en stor arbejdsstyrke, der har behov for uddannelse.

Et nyt samarbejdsmønster mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og kommuner og Region skal åbne muligheden for at også mange af regionens borgere kan få del i de job der kommer.

Alle offentligt finansierede aktiviteter bør indeholde muligheder for uddannelse og beskæftigelse, også når de løses af private og offentlige virksomheder og selskaber.

Det kan kræve ny lovgivning og initiativer som hovedstadsregionen må stå sammen om.

 

Turisme og konferencer skaber omsætning og arbejdspladser

Socialdemokratiet vil styrke indsatsen omkring turisme og tiltrækning af konferencer til Hovedstadsregionen. De senere års udvikling i turisme er ikke kommet af sig selv, men gennem samarbejde og ikke mindst offentlige investeringer. Socialdemokratiet vil styrke samarbejdet med Wonderful Copenhagen, så flere vælger at besøge regionen og dermed skaber de mange nye jobåbninger for ufaglærte og kortuddannede. Det er samtidig væsentligt, at der satses på bæredygtig turisme, som bygger på respekt for både natur og kultur.

 

Effektiv infrastruktur og en samlet region

 

Det skal være let at komme rundt

Alt for mange spilder tiden i kø i trafikken. Socialdemokratiet vil derfor arbejde for en mere sammenhængende infrastruktur. Så folk kan komme på arbejde, i skole, til fodbold eller på hospitalet. Så virksomheder kan få varerne rundt, og det bliver mere attraktivt at lægge produktion og hovedsæde i Danmark. Så turister let kan nå at se mere end København. Det skal kort og godt være lettere at komme rundt – med tog, busser, biler, cykler og fly.

 

Bedre sammenhæng i den kollektive trafik

En velfungerende infrastruktur er nødvendig for fortsat vækst, mobilitet og udvikling. I dag bruger vi rigtig mange timer i kø på vejene i Hovedstadsregionen, og det bliver kun værre, når vi henimod 2030 bliver næsten 200.000 flere indbyggere. Hvis ikke vi ændrer på infrastrukturen, vil vi i 2025 bruge 18,4 mio. timer på at holde i kø på vejene. Timer der kunne være brugt sammen med familien, med venner eller på arbejdspladsen. Der er derfor behov for, at flere vælger den kollektive trafik.

Socialdemokratiet vil arbejde for en attraktiv kollektiv trafik, så det bliver et aktivt tilvalg i hverdagen benytte kollektive transport frem for bilen. Vi ønsker sammenhæng på tværs af transportformer i hele regionen. Så der er ens regler for at tage cyklen med i metro, S-tog, lokalbane og letbane. Så køreplanerne passer sammen og til behovet. Så betalingsformen ikke skifter undervejs. Så det ganske enkelt bliver lettere at være passager.

Borgerne i regionen skal som passagerer opleve den kollektive trafik som en enhed. Kommuner og regioner skal fortsat være centralt omdrejningspunkt i den kollektive trafik som selvstændige trafik-bestillere og –betalere. Med indførelsen af Din Offentlige Transport er der taget første skridt i retning af en styrkelse af kundeoplevelsen og sammenhængen i Hovedstadens kollektive trafik. Vi vil videre ad denne vej.

 

Grøn transport

Socialdemokratiet ønsker en region, hvor mennesker kommer hurtigt, nemt, grønt og effektivt rundt i hele regionen. Vi vil derfor forsat støtte Cykelsuperstier, og vi vil arbejde for, at man kan medtage cyklen overalt i den kollektive trafik, ligesom vi vil fremme cyklisme blandt regionens medarbejdere.

Socialdemokratiet vil fortsætte arbejdet med at fremme brugen af el-biler som en del af klimastrategien, ligesom vi arbejder for en hurtigere omstilling til fossilfrie brændstoffer til busser og anden kollektiv trafik. Vi ønsker, at delebiler skal være et reelt og let valg, så vi kan købe mobilitet efter behov.  Det skal gøres attraktivt at anvende kollektiv transport, stationer og busstoppesteder skal have vente-faciliteter og toiletter. ”park and ride” kan i yderområderne, være et løft for den kollektive transport.

 

Hovedstaden skal tale med en stemme i trafikdebatten

Socialdemokratiet vil styrke samarbejdet mellem vores folkevalgte i kommunerne, regionen og de valgte folketingsmedlemmer/folketingskandidater i vores område, så vi kan fremføre vores ønsker med en stemme overfor folketing og regering. Hvis vores område skal have andel i de statslige investeringer er det vigtig, at vores område har en klar prioritering når vi fremføre vores ønsker. Vores område har behov for meget store investeringer i de kommende år, hvis ikke trafikken både på vejene og i den kollektive trafik ikke skal sande helt til.

I forbindelse med den kommende Letbane må staten leve op til sit ansvar og sikre de nødvendige investeringer til Glostrup Station da denne fremover bliver en vigtig station da man her skal kunne skifte mellem regionaltog til Roskilde og Lufthavnen, S-tog og Letbane samt busser. I Herlev er det vigtig at S-togsstationen bliver vendt så den hænge bedre sammen med den kommende Letbane til gavn for passagerne.

I forbindelse med etableringen af det nye supersygehus syd for Hillerød er det vigtig, at de nødvendige investeringer i såvel Hillerød station som i den nye station ved sygehuset bliver gennemført så patienter og medarbejdere let kan komme til og fra sygehuset når det står færdigt i 2021. Investeringerne i det øvrige S-togs net skal øges markant så det kan så det kan leve op til fremtidens passagerunderlag. Hvis flere skal tage Kystbanen skal der foretages de nødvendige investeringer så denne strækning bliver et alternativ til bilkørsel.

I denne kommende valgperiode skal det undersøges om der skal etableres flere strækninger på Metroen f.eks. en forbindelse fra det nye trafik knudepunkt Ny Ellebjerg over Valby, Frederiksberg til Bispebjerg. Det skal også undersøges om der skal etableres Letbane strækninger andre steder i vores område f.eks. på Frederikssundsvej ind til Nørrebro Station som fremover bliver en vigtig station med S-tog og Metro.

Der skal fortsat arbejdes med at undersøge behovet for regionale busser på tværs i vores område.

Når Metroen er færdig må vi tilsikre, at der sker en fornuftig tilpasning af buslinjerne.

På vejområdet har vores område også behov for store investeringer. Vi mangler og få bygget den sidste strækning af Hillerød motorvejen. Hvis Fjordforbindelse ved Frederikssund skal blive en succes forudsætter det, at staten færdiggør resten af Frederikssund motorvejen. Der mangler fortsat en udvidelse af Helsingør motorvejen til Isterødvejen.

I de kommende valgperiode skal arbejdet med en havneforbindelse styrkes og I gang sættes.

Der bliver kamp om de knappe økonomiske ressourcer derfor er det vigtig vi har en klar prioritering.

Letbane-planen mellem Ishøj og Lyngby skal gennemføres hurtigst muligt og følges op af en letbane, der forbinder Vestegnen med lufthavnen i Kastrup, og dermed også Amager med de arbejdspladser og boliger, som i de kommende år vil blive bygget på Vestegnen – b.la. ved ændringen af en række erhvervsarealer langs med letbanen.

Når Frederikssundfingerens flotte planer om vækst i både erhvervsarealer og boligområder realiseres, skal den sydlige del af Ring 5 forbindelsen fra Køge over Taastrup frem til Frederikssundsvejen stå klar. Den skal stå klar til at tage den stigende trafikmængde, og aflaste det hårdt pressede trafiksystem, der med en stigende vækst og trafikpropper skærer sig gennem de beboede områder på Vestegnen. Trafikkorridoren – den øvrige del af Ring 5 må fastholdes som en reservation indtil der måtte blive truffet beslutning om eventuelle andre løsninger.

Socialdemokratiet ønsker trafikal ligestilling baseret på landevejsprincippet.