Her kan du læse mine indlæg i Herlev Bladet, Rødovre lokalnyt mm.

Rødovre Lokalnyt 23.08 2017

Vestegnens støjgener -

Af: Martin Baden – Regionsrådskandidat

Støj er et lokalt problem, som kun kan løses via regionale eller landsdækkende indsatser. Alt for mange boligområder i Rødovre og andre dele af Regionhovedstaden er plaget af støj, og det bør ikke være op til kommunerne og løse det alene.

Udviklingen går i retning af mere og mere trafikerede indfaldsveje til København. Politisk skal vi arbejde på flere løsninger for at mindske trafikbelastningen og de omfattende støjgener, det fører med sig.

Letbanen og en styrkelse af den offentlige trafik, skal gøre det attraktivt for beboerne i Regionhovedstaden at lade bilen stå, og bruge offentlige trafikløsninger. Socialdemokratiet skal stå i spidsen for en stadig udvikling af den offentlige trafik, som et reelt alternativt til at tage bilen.

En anden vigtig løsning er Ring 5, der vil betyde en omlægning af en stor del af den tunge trafik fra Sydsjælland og Køge i retning nordpå. Med anlæggelsen af Ring 5 vil en stor del af trafikken, der lige nu belaster indfaldsvejene til København, blive ledt direkte nordpå uden at belaste Vestegnen - med de nuværende støjgener til følge.

Regionen skal sammen med kommunerne arbejde for, at Ring 5 bliver en realitet, fordi Vestegnen ikke skal være Hovedstadsområdets skraldespand - de Nordsjællandske kommuner må også bidrage til at få skabt en fair fordeling af trafikken omkring København, også selvom det går ud over klokkefrøer og landskabelige herlighedsværdier.

 

Sendt til Politiken 16.8 2017

I disse dage går Priden igennem Københavns gader. En stor festlig og flot fejring af mangfoldighed og forskellighed. Noget vi skal være glade og stolte af, for pladsen til og retten til forskellighed er vigtig.  

Disse dage er samtidig en god anledning til, at se på de områder hvor ligestillingen halter. Et sted hvor den gør det, er i forhold til oplysning og viden om sexsygdomme hos lesbiske. En ny undersøgelse viser, at både i sundhedsvæsnet og blandt kvinder, er der en udbredt opfattelse af, at sex mellem kvinder ikke smitter. Det er desværre en myte, at det er ufarligt. Der er en udbredt risiko for at få Herpes og kønsvorter.  

Undersøgelsen viser at kvinder har fået afslag på at blive undersøgt for kønssygdomme fordi de var lesbiske. 20% havde oplevet at få at vide, at det ikke var nødvendigt at følge screningsprogrammet for livmoderhalskræft. Samtidig viste undersøgelsen at 11% havde celleforandringer. Når der er mangel på viden blandt de sundhedsfaglige personer på dette område, er der ikkenoget at sige til, at der er en manglende indsigt om det blandt lesbiske. 

Det er naturligvis ikke i orden at det forholder sig sådan. Vi er nødt til at sikre os at praktiserende læger mm, har den fornødne viden. Dermed kan vi sikre os, at lesbiske bliver tilbudt de samme undersøgelser som heteroseksuelle kvinder, herunder at blive screenet for livmoderkræft. Vi må samtidig blive bedre til at informere kvinder om risiciene, og om hvordan de bedst beskytter sig, når de sex med andre kvinder. Dermed kan vi også på dette område opnå en reel ligestilling

 

 Herlev Bladet d. 13 juni 2017

Af Morten Bødskov, (S), Medlems af Folketinget for Herlev og Martin Baden, formand for boligafdelingen Toftegården

Sidste uges store boligaftale på Christiansborg skaber tryghed for både Herlevs boligejere og lejere af almene boliger. Måneders forhandlinger mellem VKLA-regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet endte i et historisk forlig, som også Radikale valgte at være en del af.

Forliget er en sejr for Herlevs boligejere og lejere.

Lange forhandlinger sikrede, at VKLA-regeringens oprindelige udspil blev pillet fra hinanden, så gevinsterne ikke kun gik til meget velhavende boligejere i Nordsjælland og på Frederiksberg. Med forliget tyngden flyttet. Den fremtidige boligbeskatning er blevet mere retfærdig. Nu vil boligejere i Herlev også opleve skattelettelser. Det samme gælder de mange tusinde lejere i Herlevs almene boliger. Her giver nedsættelsen af grundskylden mulighed for lavere husleje.

Med en grænse på 7,5 mio. kr. for den nye høje ejendomsværdiskat på ejerboliger er det primært nord for København den høje boligskat vil ramme. En tredjedel af de omfattede boliger ligger i Gentofte Kommune.

I Herlev får boligejere nu tryghed om boligskatten. Ingen vil fremadrettet opleve, at de skal betale stigende boligskat, så længe de ejer deres bolig. Stigningen kan nu indefryses, og man kan vente med at betale skatten til boligen sælges. Samtidig beskæres rentefradraget ikke. Det vil især gavne førstegangskøbere.

Herlevs lejere vil opleve, at grundskylden for den samlede almene sektor sættes ned. Det giver muligheder for huslejenedsættelser. Ligesom de lejere, der i dag betaler husleje efter for høje grundvurderinger, vil få tilbagebetalt den boligskat, de har betalt for meget. Endelig er der sikret et loft over, hvor meget grundskylden i fremtiden kan stige. Alt sammen sikrer Herlevs lejere mere tryghed om den fremtidige husleje.

Vi tør godt sige, at havde det ikke være for Socialdemokratiets vedholdende kamp for boligejere og lejere i Herlev var resultatet blevet et andet. Vi særligt glade for, at aftalen er bred. Det giver tryghed for Herlevs boligejere og lejere.

 

Herlev Bladet d. 14 marts. 2017

Kræft er en brutal og ondskabsfuld sygdom som alt for mange danskere har eller har haft inde på livet, enten som sygdomsramt eller pårørende. Vi bliver heldigvis stadig bedre til at behandle sygdommen og til at rådgive og vejlede. Netop rådgivning og vejledning er vigtig. Det øger chancen for at komme godt igennem sygdommen, medicinsk men også socialt, for det kan slide hårdt på en familie når den får kræften tæt ind på livet.

For at styrke rådgivning og vejledning, har kræftens bekæmpelse i samarbejde med Realdania udviklet konceptet projekt livsrum. Det består af 7 huse der bliver bygget tæt på kræftafdelinger. Husene er bygget efter principper om helende arkitektur og vil kunne skabe rammerne om en rådgivning der kan skabe et frirum, hvor man kan falde ud af rollen som patient.

På kommunalbestyrelsesmødet d. 8 marts blev lokalplan 108 vedtaget, hvilket gør det muligt at komme i gang med at etablere et livsrum ved Herlev hospital. Går alt efter planen vil huset stå klart i slutningen af 2018.

Vi er rigtig glade for at man har valgt at placere huset i Herlev og ser frem til at huset står klart, da vi er sikre på at det vil give rådgivningen et stort løft og komme rigtig mange mennesker, ikke mindst Herlev borgere til gode.

Eva Christiansen-Formand for Kræftens bekæmpelse Herlev Lokalforening

Martin Baden-Medlem af kommunalbestyrelsen A

 

Rødovre lokalnyt d. 22 feb. 2017

Vækst til gavn for Rødovre

Rødovres befolkning er i klar vækst. Nye bebyggelser skyder jævnligt op. Lige for tiden er det spændende at følge byggeriet af Irmabyen hvor der kommer ca. 1000 nye boliger. Det skal også blive spændende at følge det kommende byggeri ved Rødovre stationscenter, det der kommer til at være porten til Rødovre. Alt dette sker fordi det er attraktivt at bosætte sig i Rødovre kommune. Det er en veldreven kommune, højt serviceniveau, gode muligheder for et aktivt fritidsliv mm. Det er bare et godt sted at bo.

En medvirkende faktor er at Rødovre ligger godt placeret i regionen. En region som er i vækst. Hvor befolkningstallet stiger og antallet af arbejdspladser øges.  Den vækst skal vi fortsætte med at skabe. Bla. Ved en moderne erhvervspolitik hvor vi gennem forskning og offentlige partnerskaber med virksomheder skaber nye arbejdspladser. Et godt eksempel på et samarbejde mellem det offentlige og private, er det kommende Steno Diabetes Center Copenhagen, som bliver et forsknings og behandlingscenter i verdensklasse indenfor diabetes. Det sker i samarbejde mellem Novo Nordisk fonden og regionen og kommer til at ligge ved Herlev sygehus.

Vi skal samtidig have fokus på uddannelse af arbejdsstyrken, så den matcher fremtidens behov. Vi skal sikre at både de unge kommende arbejdstagere og de nuværende kan få del i de mange jobs der bliver skabt.

Dette vil komme både nuværende og kommende borgere i Rødovre til gavn, så det i fremtiden vil blive endnu mere attraktiv at bosætte sig i Rødovre.

Martin Baden. Regionsrådskandidat A

 

Herlev bladet d. 14 dec. 2016

Linie 5C giver den kollektive trafik i Herlev et løft

Som man har kunnet læse i Herlev Bladet har et bredt flertal i Kommunalbestyrelsen besluttet at forlænge buslinie 5C til Herlev, så den fra april næste år kører fra Københavns Lufthavn til Herlev Hospital. Linie 5C er Nordeuropas største buslinie målt på antal passagerer. Det er godt for Herlev.
 
Det vil gøre det nemmere for mange Herlevborgere at komme til og fra arbejde, og det vil give tusindvis af medarbejdere, patienter og pårørende bedre muligheder for at komme til Herlev Hospital med kollektiv transport.
 
DF stemte som eneste parti i kommunalbestyrelsen imod at få 5C til Herlev. Det er jo helt i orden, men det er pinligt, at DF argumenterer i strid med sandheden. I sidste uge fik DF megen spalteplads i Herlev Bladet til at påstå, at man burde udskyde 5C til hospitalsbyggeriet står færdigt, for så vil der efter DF's påstand være plads til en endestation ved hospitalets hovedindgang. Det er lodret forkert, og i selv samme udgave af Herlev Bladet kan man læse, regionen slå fast, at der hverken under eller efter byggeriet vil være plads på hospitalets grund. Derfor pegede regionen på endestationen ved Præstebro Kirke.
 
Tilbage står to ting. Herlev får med bred politisk opbakning styrket den kollektive trafik. Og DF vil åbenbart gå til valg på modstand til linie 5C og argumentere for sin politik i strid med sandheden. Det skal nok blive spændende valgår.
 
Martin Baden. Kommunalbestyrelsesmedlem A og kandidat til regionsrådsvalget 
 

 

Herlev Bladet d. 9 nov 2016

 

I Herlev bladet d 9 november udtrykte Kim Kristensen støtte til Kristian Thulesen Dahls linie i forhold til sagen om DFs ulovlige omgang med EU midler. Han beder samtidig Herlev borgerne vise fortsat forståelse og tillid til DF.
Der er her tale om en sag som synes ganske alvorlig for DF, hvor meget indikerer at ledende DF'ere har været vidende om hvad der foregik. Hvor man uretmæssigt har modtaget million...er af kr fra EUs kasser. Hvor DFs næstformand sad i en bestyrelse uden aldrig at have været tilstede. Alligevel vælger de lokale DF'ere at støtte op om den officielle udlægning, som handler om at fralægge sig ansvaret, at medierne udnytter sagen, at hvis der er gjort noget forkert har man ikke vist det osv.
Det havde klædt de lokale DF'ere at tage afstand fra handlingerne, fremfor at gemme sig bag uldne udtalelser fra ledelsen. Den manglende vilje til at gøre det, rejser unægteligt spørgsmålet. Hvordan i alverden skulle Herlev borgerne på denne baggrund, kunne have tillid til DF.
Martin Baden. Medlem af kommunalbestyrelsen A

 

Herlev bladet d. 5 sep 2016

Uacceptable busbesparelser
 
Mange mennesker er afhængige af offentlig transport. Hver dag bliver tusindvis transporteret til og fra arbejde i busser. En af dem der dagligt har mange passagere, er 350s. Det er en linie som mange Herlev borgere har stor glæde af. En linie som får hverdagen til at hænge bedre sammen, når arbejde, indkøb, afhentning af børn mm skal passes. 
Regionen lægger nu op til at spare ca. 40 mio på busdriften og de har i den forbindelse fremlagt et sparekatalog. Særligt to ting i dette katalog vil ramme Herlev borgere. Nedlæggelse af natbusser, som vil gøre det svære for folk med nattearbejde at komme til og fra arbejde. Omlægning af 350s så den kun kører til Husum og ikke til Ballerup som nu. 
Spareplanen vil betyde over 5 mio færre passagere om året. Heraf vil de 2 mio komme fra 350s. I en tid hvor trafikmængden øges, hvor mobilitet er vigtig for væksten, er det ikke hensigtsmæssigt at spare på den offentlige trafik. 
Set fra Herlevs side er det naturligvis helt uacceptabelt med denne forringelse af vores borgeres mulighed for at kunne passe deres arbejde. Rigtig mange Herlev borgere vil blive berørt af dette. Derfor kæmper vores vores borgmester Thomas Gyldal en hård kamp for at få taget disse besparelser af bordet. En kamp vi for Herlevs skyld, alle bør bakke op omkring.
Martin Baden Medlem af kommunalbestyrelsen A
 
Rødovre lokalnyt 3 sep 2016
God kræftplan men finansieringen svarer til at fodre hunden med sin egen hale. 
 
Regeringen lægger med deres nye kræftplan, op til et løft i kræftbehandlingen. Det er tiltrængt da vi i forhold til sammenlignelige lande,stadig halter bagud. Derfor er der opbakning herfra til planen. Regeringen bryster sig af at ville bruge 2,4 mia. over de næste fire år, eller det der svarer til 600 mio om året, på denne plan. Det lyder jo flot, problemet er blot at de penge finansierer sundhedsvæsenet reelt selv. 
Økonomi aftalen mellem regeringen og regionerne for 2017, var så sparsom, at alene Region Hovedstaden skal spare ca. 500 mio næste år. Hovedparten af disse penge vil givet komme fra sundhedsvæsenet. 
I Rødovre bliver der konstateret ca. 280 nye kræfttilfælde om året. Det tal er for højt, det skal ned og de mange kræftramte skal have en behandling der er i top. Her er planen et skridt i den rigtige retning.
Det samme skal fru Hansen der ligger på en medicinsk afdeling, eller lille Oscar der ligger på børneafdelingen. De skal ikke møde personale der løber stærkere og stærkere. Her er regeringens priorteter et skridt i den forkerte retning
Så opbakning herfra til planen, men husk også de andre områder. Finansieringen kunne jo komme fra de midler man kan have mistanke om, er gemt af vejen til topskattelettelser. Lettelser som specielt vil komme den del af regionen der ligger nord for Rødovre til gode.
Mvh Martin Baden, Kandidat til regionen for liste A 
 
Herlev bladet d 17 aug 2016
Vores sundhedsvæsen er presset. Konstante besparelser og krav om effektiviseringer er hverdagen i vores sundhedsvæsen som Vibeke Westh er inde på, her i avisen d 3 august. Det er fornuftigt at man hele tiden ser på hvordan man kan gøre tingene bedre, så man kan behandle flere patienter, vel og mærke på en ordentlig og forsvarlig måde. Det er dog klart at effektiviseringer ikke er et magisk ord, som gør at man kan klare alle udfordringer i sundhedsvæsenet. 
Der er brug for en generel debat om hvad vi vil vil med vores sundsvæsen og om vi reelt er villige til at betale for et sundsvæsen i verdensklasse. Personligt havde jeg håbet at regeringen i den sidste økonomi aftale for regionerne, havde  vist større forståelse for de udfordringer som sundsvæsenet står overfor. Men nej de valgte at fortsætte med meget stramme aftaler. Det er ikke særligt visionsfyldt desværre. 
I Herlev kan vi til gengæld glæde os over at have et sygehus i fortsat positiv udvikling. Det er et af de såkaldte super sygehuse. Nu kommer der så også Steno diabetes center Copenhagen, der vil behandle 11.000 diabetes patienter årligt, skabe forskning på højt niveau og placere Herlev på verdenskortet, da det bliver et af 4 centre af denne slags i verden. Dette sker i samarbejde med Novo nordisk fonden, der investere over 2 mia i centret. Flot initiativ, til gavn for Herlev borgere og tusindvis af andre borgere i regionen.
Slutteligt vil jeg rette en tak til de mange ansatte i sundhedsvæsenet der knokler og yder en stor indsats. Det er ikke altid lige nemt. 
Martin Baden. Kommunalbestyrelsesmedlem A. 
 
 
Rødovre lokalnyt 8 april 2016

Usaglig obstruktion af letbanen

Trafikmængden er stadig stigende. Det er ikke kun negativt, for mobilitet er vigtig for væksten, for at skabe velfærd i vores samfund. En af de store udfordringer er at minimere de negative sider af den øget trafik, det være sig trængsel og forurening. Måden at gøre dette på, er i høj grad at flytte folk fra biler over i den kollektive trafik. Her er den kommende letbane vigtig. Den vil være med til at skabe grobund for en øget vækst i Rødovre, uden at skabe mere trængsel og forurening.  Letbanen er derfor vigtig for Rødovre.

Det er derfor beskæmmende at man på Christiansborg oplever at DF og LA, skaber usikkerhed om projektet. Dette alene på baggrund af en enkelt letbanemodstanders påstand om at projektet vil blive væsentlig dyrere. Tal der bliver afvist alle andre steder. Skal der virkelig ikke mere til før man skaber usikkerhed om så stort og vigtigt projekt? Eller handler det i virkeligheden om at man er modstander af projektet?

Uanset hvad, virker det som et usagligt forsøg på at obstruere letbaneprojektet, og jeg håber virkelig at man står fast på Christiansborg, for letbanen er utrolig vigtig for regionen og Rødovre

Martin Baden. Kommende regionsrådskandidat (A)